Activity

  • martinlofty4 posted an update 11 months ago

    รีไซเคิล ถุง พลาสติก – กลุ่ม INTERCEPT Technology ™ (ITG) เป็นกลุ่มความสนใจของ บริษัท อิสระภายใต้กฎหมายของเยอรมัน วัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลทั่วโลกเพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ INTERCEPT Technology ™รวมถึงการให้ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่ดีที่สุดในการป้องกันการกัดกร่อนของ ลูกค้า